نن جمعه د فبروری 23, 2018 9:07 pm
 پاڼه 1 له1 [ 9 ســکالو ] 

د پـښــــتو ســـندرو شــــعرونه

 سـکالوګانې   ليکوال   ځـوابونه   کتنې   وروستۍ ليکنه 
خبرتــیاوې
نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ د پښتو سندرو د شعرونو د راټولو کار پیل شو.

کوشان ساپى

0

883

پیلنۍ د مې 02, 2015 6:46 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

سـکالوګانې
نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ د استاد ایوب غوره سندرې

کوشان ساپى

2

437

منځنۍ د جنوری 02, 2018 8:49 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ د ناشناس غوره سندرې

کوشان ساپى

1

1514

منځنۍ د جنوری 12, 2016 12:07 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ د ښاغلی رشید خان دوه ښکلې سندرې

کوشان ساپى

2

2877

دوه نۍ د جون 01, 2015 7:25 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ توره شپه ده توره خونه

کوشان ساپى

0

948

منځنۍ د مې 12, 2015 8:41 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ د جاوید شریف غوره سندرې

کوشان ساپى

0

867

څلنۍ د مې 06, 2015 7:34 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ د خيال محمد غوره سندرې

کوشان ساپى

3

3697

منځنۍ د مې 05, 2015 7:36 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ د احمد ظاهر غوره سندې

کوشان ساپى

1

505

پیلنۍ د مې 02, 2015 6:39 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ د فرهاد دریا غوره سندرې

کوشان ساپى

1

368

پیلنۍ د مې 02, 2015 6:26 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې وروسـتینۍ نلوسـتل شـوی لیکنې وګورئ د صدیق شباب غوره سندرې

کوشان ساپى

1

476

جمعه د مې 01, 2015 9:28 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

د وروسـتيو سـکالوګانو ښـودنه:  تـنظيمول  
 پاڼه 1 له1 [ 9 ســکالو ] 


نوې ليکنې نوې ليکنې    نوې ليکنې نشـته نوې ليکنې نشـته    خبرتـیا خبرتــيا
نوې (په زړه پورې) لـيکنې نوې (په زړه پورې) لـيکنې    نوې په زړه پورې ليکنه نشـته. نوې په زړه پورې ليکنه نشـته.    نوې (په زړه پورې) ليکنې مهـم
نوې [تړلې] لـیکنې نوې [تړلې] لـیکنې    نوې تړلې ليکنې نشـته. نوې تړلې ليکنې نشـته.    بېځايه شـوې سـکالو بېځايه شـوې سـکالو
په دې څانګه کښـې نوې سـکالو نشـئ پرانيسـتلی
په دې څانګه کښـې سـکالوګانو ته ځواب نشـئ ورکولی
په دې څانګه کښـې خپلو ليکنو ته بدلون نشـئ ورکولی
په دې څانګه کښـې خپلې ليکنې نشـئ ړنګولی
په دې څانګه کښـې د ضمیمو د ملولو اجازه نلرئ

له پاره لـــټول:
ورځه: