نن پنځنۍ د ډسـمبر 14, 2017 7:12 am

ټول وختونه UTC + 1 دی


ننوتل

که غړيتوب لرئ نو په خپل ټاکل شـوی نوم او شـفر ننوځئ ، او که يې نلرئ نو ځان راجسـټر کړئ

د څانګې قوانين | شـخصي برخه

ټاکل شـوی نوم:
د نوم ثـبتول
شفر:
شـفر مې د هيره وتلی !
  هر راتګ سـره ما ياد وسـاتئ
  زما د انلاين دريځ پټ وسـاتئ

ټول وختونه UTC + 1 دی


ورځه:  

cron