نن جمعه د فبروری 23, 2018 8:56 pm

ټول وختونه UTC + 1 دی


ننوتل
د کارکوونکو ډلې د کتلو له پاره بايد ځان راجستر او بيا ننوځئ.

که غړيتوب لرئ نو په خپل ټاکل شـوی نوم او شـفر ننوځئ ، او که يې نلرئ نو ځان راجسـټر کړئ

د څانګې قوانين | شـخصي برخه

ټاکل شـوی نوم:
د نوم ثـبتول
شــفر:
شـفر مې د هيره وتلی !
  هر راتګ سـره ما ياد وسـاتئ
  زما د انلاين دريځ پټ وسـاتئ

ټول وختونه UTC + 1 دی


ورځه: