نن جمعه د فبروری 23, 2018 8:43 pm

ټول وختونه UTC + 1 دی


ننوتل

ټاکل شـوی نوم:   شــفر:   هر راتګ سـره ما ياد وسـاتئ  
Expand/Collaps

څانګه

 څانګه   سـکالوګانې   ليکنې   وروستۍ ليکنه 
نوې ليکنې ــــــــــــــــــــــــــــ روهـــــــــــيله پښـــــــــتو فـــــــــــوروم

د روهـيله پښـتو فـوروم د چلوونکو، ملګـرو او کارونکـو پـېژندنه
د فوروم د موخې په هکله پـوښـتنې او څرګـندونې
د فـوروم د کـارولو په هکله روښـانونې او تخنیکي مرستې
خبرتـــیاوې، وړاندیزونه، پېرزوینې او د مبارکۍ پیغامونه

چلوونکی: اریوب

42

189

منځنۍ د جون 13, 2017 3:00 pm

مارکوپولو نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې ملــغلــرې او مــتلـونه

د فیلسـوفانو، ساینس پوهانو، سیاستوالو، هنرمندانو او لیکوالانو ملغلرې او د ولسونو متلونه

چلوونکی: اریوب

155

812

منځنۍ د آګست 30, 2016 9:45 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې ادیــان او مـذاهب، الــحاد او فلسـفه

د اســـــلام او نورو ادیــانو او مـــــــذاهبو
د اتـــــییزم او اګـــــنوســـتیزم
د روحـــانیت، مـــــنطق او دیالکــــــتیک
په هکله پوښتنې، شننې، څېړنې، روښانونې او فلسفي ژور اندونه

چلوونکی: اریوب

116

311

پیلنۍ د نومبر 11, 2017 10:51 am

Barlass نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې تاريـــــــــخ او لرغــــونــــپوهــــــنه

تاريخي پېښې، تاريخي شخصيتونه او پښتانه د تاريخ په رڼا کښې

چلوونکی: اریوب

57

191

پیلنۍ د جنوری 21, 2017 7:14 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې لـه کـــېږدۍ تـــر ســـــــپوږمــۍ

سـايـنس او ژوند، تـخنیک او تـکنالـوژي په هکله ژباړې، شننې، پوښتنې او ځوابونه

چلوونکی: اریوب

48

76

دوه نۍ د جنوری 15, 2018 12:29 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې روغـــتيا او ناروغـــتيا، درمـــل او درمــــلنه

د روغ ـ رمټ ژوند او چاپېريال په هکله پوښتنې، شننې او روښانونې

چلوونکی: اریوب

62

128

جمعه د مې 06, 2016 6:02 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې روانپــــېـژندنه (پسوښیولوژي)

ولــــــــې انســـــان داســــــی دی څـــــــــنګه چې دی؟؟؟

چلوونکی: اریوب

20

29

پیلنۍ د مې 14, 2016 4:28 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې ـــــــــــ د لویې پښـــتونخوا هنداره

افـغانســتان او پاتې پښــتونمېشــتو ســیمو په هکله خـبرونه او راپـورتاژونه

چلوونکی: اریوب

263

660

دوه نۍ د سـپتمبر 25, 2017 2:27 pm

مرجان نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې ـــــــــــ د ســیمې او نړۍ هــنداره

د ســیمې او نړۍ پـه هــکله خــبرونه او راپــورتاژونه، شــننې او ژباړې

چلوونکی: اریوب

88

244

څلنۍ د سـپتمبر 27, 2017 2:08 pm

مرجان نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې ـــــــــــ ســـــپورټ

د سپورټي لوبو په هکله خبرونه، راپورتاژونه او روښانونې

چلوونکی: اریوب

14

32

دوه نۍ د نومبر 30, 2015 7:38 pm

کمال نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې ســـــیاســـت

ســیاسي شننې او څــېړنې، ســیاسي شخصیتونه او د دوۍ کارنامې

چلوونکی: اریوب

142

446

څلنۍ د سـپتمبر 27, 2017 12:02 pm

مرجان نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې حــــقوق او دیــــــپلوماسی

حــقوقي موازین او حــقوقي روښانونې، بشري حــقوق او بین الدول حــقوقي موازین

چلوونکی: اریوب

19

90

جمعه د اوکتوبر 24, 2014 11:57 am

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې اقتــصاد

اقتــصادي چارې او د اقتـــصادي ودې په تړاو وړاندیزونه او پېرزوینې

چلوونکی: اریوب

11

33

دوه نۍ د نومبر 30, 2015 7:40 pm

Khan نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې ـــــــــ پښــــتونوالۍ د پښـــتنو کلـــــــــتور

د پښـتنو د دود او دستورونو، رسم او رواجونو
کورنی، کليوال او د ښاري ژوند او ستونزو په هکله

چلوونکی: اریوب

31

133

دوه نۍ د مارچ 16, 2015 11:03 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې ــــــــــ ښـــځه او ټولـــنه

د ښــــځو رول او ســــتونزې په کــورنۍ او ټــولنیــز ژوند کې

چلوونکی: اریوب

20

64

څلنۍ د فبروری 03, 2016 12:23 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې پښــــــتو د پښــــــتنو ژبــه

ستاسي شننې، پوښتنې، وړانديزونه، پېرزوينې او روښانونې
د پښـــتو ژبې د ســــاتلو، خپرولو او زده کـــــړې په هــــکله

چلوونکی: اریوب

37

233

منځنۍ د جنوری 02, 2018 10:18 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې هــنر، هــنرمند او د هــنرونو لویه نړۍ

د هـنرونو اوه څانکې، پـېژندنه او روښـانونه
افغان هنرمندان، د دوۍ پـېژندنه او هنري کارونه

چلوونکی: اریوب

17

36

دوه نۍ د جون 20, 2016 6:44 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې ادب او ادبیات

پښتني او نړیوالې کیسې او داسـتانونه، نثـر او طـنزونه

چلوونکی: اریوب

19

65

منځنۍ د جنوری 20, 2015 3:15 pm

شډل لیوال نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې شــعر او شــاعري

ستاسي خپل او ستاسي د خوښې شعرونو او لــنډیو له پاره ځانګړې برخه

چلوونکی: اریوب

58

289

یوه نۍ د ډسـمبر 18, 2016 1:49 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې مـوزیک او د موزیک لویه نړۍ

پښتو، سیمییزې او نړیوالې سندرې او نغمې
د موزیک الات، د موزیک سبکونه او ډولونه
د موزیک په هکله روښانونې، لیکنې او څرګندونې
نومیالي سندرغاړي، کمپونیستان او د الاتو غږوونکي

چلوونکی: اریوب

8

12

څلنۍ د مارچ 23, 2016 7:46 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې د پـښــــتو ســـندرو شــــعرونه

پښـــتو ولسي سندرې او د پښتنو سندرغاړو د غورو سندرو شعرونه

چلوونکی: اریوب

10

21

منځنۍ د جنوری 02, 2018 8:49 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ټـــــوکـې ـ ټــــکالـې

پښتني او نړيوالې ټوکې ـ ټکالې

چلوونکی: اریوب

38

143

پنځنۍ د مارچ 05, 2015 12:05 pm

کوشان ساپى نوي لیکنې وګورئ

نوې ليکنې کـمپيوټـر او انتـرنټ

د کـمپيوټـر او انتــرنټ په هـکله تـخنيکـي مرســتې

چلوونکی: اریوب

10

24

جمعه د جولای 15, 2016 5:22 pm

عبدالمتین سروری نوي لیکنې وګورئ

د خندنیزو ړنګول | د کارکوونکو ډله

ټول وختونه UTC + 1 دی


سـرشـمېرنه

سـرشـمېرنه

زمونږه کارونکي ټول 4261 لیکنې کړي | 1286 ســکالوګانې | مونږه 409 ثبت شـوي کارونکي لرو | زمونږ نوی کارونکی 4women د ی

څوک انلاين دي ؟

څوک انلاين دي ؟ ټول ـ ټال 4 کسـان انلاين دي0 غړی شـوی, هېڅ پټ کارکوونکی نشـته 4 ميلمانه ()
48 کسـان په پیلنۍ د جون 06, 2015 12:12 am ورځ اونلاين وو

انلاين کارکوونکي: انلاين کارکوونکي نشـته
رتـبې :: واکــمنان, د څانګې چلوونکي , ميلـــمانه , , ثبت شـوي کسـان

نوې ليکنې نوې ليکنې    نوې ليکنې نشـته نوې ليکنې نشـته    نوې تړلې ليکنې نشـته. سـکالو تړل شـوې ده